Sabam en billijke vergoeding zijn de snelsten

Volgens velen zijn Sabam en de inningsmaatschappij achter de billijke vergoeding parasieten. Erg veel moeite om van dat imago af te geraken, wordt er niet gedaan. Voor veel radio’s is de vergunning nog in de maak, maar de epische zoektocht naar geld is al gestart.
Sabam heeft eind vorig jaar al een invulformulier naar de erkende radio’s gestuurd. Ook in december 2017 verscheen het Koninklijk besluit betreffende de billijke vergoeding.
De jaarlijkse billijke vergoeding verschuldigd door de lokale radio-omroepen wordt berekend op basis van het aantal luisteraars te vermenigvuldigen met een coëfficiënt van 5,24 euro per luisteraar. Zij kan evenwel niet minder bedragen dan 524,61 euro.
Het tarief voor lokale radio-omroepen die niet vermeld zijn in de luisterstudie(s) wordt forfaitair vastgelegd op 524,61 euro, excl. BTW.
De berekening voor de niet-lokale-omroepen gebeurt op basis va de uren muziek, het publiek en de financiële middelen van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor de billijke vergoeding verschuldigd is.

Er is ook werk aan de winkel, want elke omroep is verplicht driemaandelijks voor de 15e van de maand volgend op het trimester, de lijst van uitgezonden fonogrammen over te maken, tenzij in onderling overleg een andere termijn wordt overeengekomen.
In deze lijst zijn de volgende elementen opgenomen:
1° de datum van uitzending;
2° identificatie van het programma;
3° de titel van het lied, van de muzikale compositie of van de artistieke prestatie;
4° de naam van de uitvoerende kunstenaar;
5° de naam van de componist (klassieke muziek);
6° het deel van de uitgezonden muzikale compositie (klassieke muziek);
7° de duur van de uitzending (in minuten en seconden);
8° het jaar van vastlegging van het fonogram;
9° het label van de distributie en/of de productie;
10° de ISRC-code voor zover zij is aangebracht op het fonogram.

En het houdt niet op want de inkomsten moeten gecertificeerd worden door de commissaris indien de onderneming over een commissaris beschikt; in de overige gevallen wordt het jaarlijkse bedrag van de financiële middelen gecertificeerd door een bedrijfsrevisor.

Gelukkig voor sommigen wordt er niet berekend aan de hand van het aantal frequenties.
Hoe de gelden worden verdeeld, is (uiteraard) niet opgenomen in het Koninklijk besluit. De verantwoordelijke voor dit besluit is de Minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

Lees meer: http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2017/12/17/2017031945/staatsblad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *